Loading...

Condicions d'ús i funcionament

Introducció


Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de la targeta de fidelització Fem Molins (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web femmolins.cat, propietat de MOLINS COMERÇ sota la marca comercial de FEM MOLINS, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís
Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les
com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de
l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

  • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
  • És una persona amb prou capacitat per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.
Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els termes i condicions que
van ser implementats prèviament a la modificació.


Identitat de les parts contractants


D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és UNIO DE BOTIGUERS DE MOLINS DE REI (MOLINS COMERÇ), amb domicili social a PL. CATALUNYA, 22, ENT. 1ª - 08750 - MOLINS DE REI (BARCELONA), NIF G59240580 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 936801554.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.


Objecte del contracte


Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a títol gratuït de la tarjeta de fidelització Fem Molins. un sistema personal i intransferible que ofereix el titular la possibilitat d’obtenir i acumular euros virtuals per cada compra efectuada en els comerços adherits a MOLINS COMERÇ. L’euro virtual és el concepte o valor equivalent en euros que assignen individualment els comerciants adherits a MOLINS COMERÇ per recompensar la fidelitat dels seus clients quan
compren al seu establiment.


Rectificació de les dades


Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu info@femmolins.cat perquè MOLINS COMERÇ els corregeixi el més aviat possible.

L’USUARI podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.


Procediment de contractació


Poden accedir a la targeta Fem Molins, les persones físiques majors de 18 anys i els menors prèvia autorització dels seus progenitors o tutors legals. S’han de donar d’añta a través del formulari online del lloc web o del formulari en paper que estarà a la seva disposició als comerços adherits. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.


Els comerciants i MOLINS COMERÇ es reserven el dret a demanar l’acreditació dels representants del menor. Els representants de menor són els únics responsables del correcte ús de la targeta Fem Molins juntament amb el menor i han de gestionar-ne l’ús eximint els comerciants i MOLINS COMERÇ de qualsevol responsabilitat derivada de la possible gestió inadequada per part del menor.

Un cop emplenat el formulari, L’USUARI rebrà un email de confirmació amb el seu nom d’usuari assignat i haurà de seleccionar una contrasenya. L’USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent i a no posar les seves credencials a disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de la pèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.


1. DURADA I ÀMBIT D’ÚS


La targeta es mantindrà en vigor de manera indefinida fins que el titular decideixi donar-se de baixa de la mateixa, mitjançant sol·licitud per escrit adreçada al PRESTADOR a info@femmolins.cat. En cas que el PRESTADOR decideixi la finalització general del sistema de fidelització o un comerç adherit tanqués de forma permanent el seu establiment o es donés de baixa del sistema, el PRESTADOR no es farà responsable dels euros virtuals obtinguts i no utilitzats pels
titulars de la targeta Fem Molin. El PRESTADOR i/o els comerços adherits hauran de comunicar aquests canvis als seus clients titulars amb un temps d’antelació que haurà de ser com a mínim de tres mesos, durant els quals podran bescanviar els euros virtuals obtinguts fins a la data de comunicació. Una vegada transcorregut aquest període, el PRESTADOR cancel·larà qualsevol euro virtual no consumit sense que se’l pugui fer responsable de cap tipus de xarxa o reclamació.


2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no activarà el servei fins que hagi comprovat que s’ha realitzat correctament el procés d’inscripció per part de l’USUARI.
Un cop validat el formulari, s’informarà sobre els tràmits per l’entrega de la targeta. En cas que s’hagi emplenat el formulari online, rebrà la targeta per correu postal a l’adreça indicada al propi formulari. En cas que la sol·licitud es realitzi a un dels establiments adherits,la targeta es podrà lliurar en el mateix moment, si l’establiment té disponibilitat,
o bé posteriormert per correu postal a l’adreça inidicada al propi formulari.

La utilització per primera vegada de la targeta Fem Molins en qualsevol comerç adherit implica l’acceptació complerta i sense objecció d’aquestes condicions generals d’ús i funcionament.
La targeta Fem Molins és d’ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica al client amb el seu nom i cognoms i les dades contingudes en el xip electrònic com a sistema segur d’emmagatzematge d’informació interactiu sobre identitat i els euros virtuals acumulats. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús de la targeta Fem Molins.

En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament de la targeta Fem Molins, el client ha de comunicar-ho per escrit a MOLINS COMERÇ o a qualsevol dels establiments adherits, adjuntant còpia DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta. Així mateix, MOLINS COMERÇ i els comerciants adherits no es responsabilitzen de l’ús indegut o fraudulent que es faci de la targeta abans de rebre la notificació per part del seu titular. El titular conservarà els euros virtuals acumulats fins a la data de comunicació.

En el suposat ús fraudulent de la targeta Fem Molins i/o contrari a les presents condicions generals, MOLINS COMERÇ es reserva el dret de l’anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica dels euros virtuals acumulats cancel·lant o limitant l’ús de la mateixa al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús de la targeta Fem Molins els comerciants adherits i MOLINS COMERÇ podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l’usuari de la mateixa com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

Obtenció d’euros virtuals: El titular de la targeta Fem Molins obtindrà euros virtuals cada vegada que faciliti la targeta en la compra de productes i/o serveis en els comerços adherits a MOLINS COMERÇ.
Els euros virtuals que s’acumulin per cada compra seran determinats per cada un dels comerços adherits, els quals ho comunicaran als titulars en el moment de la compra o per qualsevol altre mitjà de comunicació que es determini per ells o per MOLINS COMERÇ, sense que el titular pugui formular cap objecció o reclamació al respecte.
MOLINS COMERÇ també podrà realitzar directament promocions especials als titulars de la targeta Fem Molins per fomentar la seva utilització. Aquestes seran comunicades amb antelació prèvia a través de qualsevol dels mitjans que es considerin adients.

Els titulars de la targeta Fem Molins podran obtenir informació general dels seus euros virtuals acumulats en cada comerç a través de la web www.femmolins.cat, accedint a l’àrea de client amb el seu nom d’usuari i contrasenya, o bé sol·licitant-ho directament als comerços corresponents.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent.

MOLINS COMERÇ no es fa responsable de l’assignació dels euros virtuals que decideixi cada comerç.

Canvi d’euros virtuals: Els euros virtuals acumulats en cada un dels comerços adherits podran ser bescanviats per futures compres als mateixos establiments on s’han obtingut i assignat. Aquests valors d’euros virtuals podran ser utilitzats pel pagament íntegre d’una compra o bé pel pagament d’una part d’aquesta, abonant la diferència en diners en efectiu o mitjançant qualsevol altre tipus de pagament acceptat pel comerç.

Els euros virtuals en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

Els productes adquirits amb la targeta Fem Molins estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol altre producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

Targetes regal Fem Molins: La Targeta Regal Fem Molins ofereix als seus portadors la possibilitat de bescanviar els euros virtuals carregats en el saldo de la targeta per productes o serveis en els comerços adherits a MOLINS COMERÇ. El saldo de la Targeta Regal Fem Molins serà determinat pel client que la sol·liciti, que abonarà l’import equivalent en efectiu o en qualsevol forma de pagament admesa en el comerç adherit o per Fem Molins.

El saldo de la Targeta Regal Fem Molins podrà consumir-se, en la seva totalitat o parcialment, per compres als comerços adherits; però en cap cas podrà ser bescanviat per diners en efectiu.

Qualsevol client podrà obtenir la Targeta Regal Fem Molins als establiments adherits al sistema de fidelització o a través de MOLINS COMERÇ. En el cas d’obtenir la Targeta Regal Fem Molins en un establiment adherit, aquesta només serà vàlida en el mateix establiment. En el cas de ser obtinguda a través de MOLINS COMERÇ. Aquesta serà vàlida en tots els establiments adherits al sistema, que es podran consultar a www.femmolins.cat, Els productes comprats amb la Targeta Regal Fem Molins estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

La validesa de la Targeta Regal Fem Molins serà de tres (3) mesos a partir de la seva activació en qualsevol dels establiments adherits.

Per obtenir la Targeta Regal Fem Molins no és necessari facilitar dades de caràcter personal de cap tipus. La Targeta Regal Fem Molins és un document al portador, sense personalitzar ni identificar el titular, i la responsabilitat del seu ús és exclusivament de la persona que l’utilitzi. En cas de robatori, pèrdua o deteriorament de la Targeta Regal Fem Molins, aquesta no serà substituïda ni el seu saldo reemborsat per MOLINS COMERÇ ni per cap dels comerços adherits.

Promocions: A través de la targeta Fem Molins, els seus titulars es podran beneficiar de les promocions que es vagin creant i que li seran comunicades pels canals que MOLINS COMERÇ i els comerços adherits creguin més convenients prèviament autoritzats pels propis titulars. Tota la informació sobre les promocions de la targeta Fem Molins es podran consultar a www.femmolins.cat.


3. DRET DE DESISTIMENT


L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció de la targeta FEM MOLINS, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis
complementàries, en endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, conforme a l’artícle 105 del RDL 1/2007.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’ article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí


4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA


Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: UNIO DE BOTIGUERS DE MOLINS DE REI (MOLINS COMERÇ), PL. CATALUNYA, 22, ENT. 1ª - 08750 - MOLINS DE REI
(BARCELONA)
Telèfon: 936801554
E-mail: info@femmolins.cat

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution) De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat
de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. FORÇA MAJOR


Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.


6. COMPETÈNCIA


Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.


7. LÍMIT DE RESPONSABILITAT


MOLINS COMERÇ no serà responsable de l’ús que el titular faci de la Targeta Fem Molins o en el seu cas el portador de la Targeta Regal Fem Molins, com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l’ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d’una actuació negligent o dolosa de l’operativa de la Targeta Fem Molins o de la Targeta Regal Fem Molins, com podria ser a tall d’exemple, la no
computació informàtica correcta dels euros virtuals. En aquest cas, la responsabilitat de MOLINS COMERÇ es limitarà al valor econòmic dels euros virtuals que el titular tingui acumulats en el moment de la incidència, dany o perjudici.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent. En tots aquests casos, la responsabilitat de MOLINS COMERÇ es limita a esmenar l’error quan el titular de la Targeta Fem Molins acrediti de manera fefaent que el comerç ha reconegut i esmenat l’anomalia.

MOLINS COMERÇ en cap cas serà responsable de les transaccions comercials ni de l’assignació dels euros virtuals que es produeixin entre els comerços adherits i els titulars de la Targeta Fem Molins o en el seu cas, el portador de la Targeta Regal Fem Molins.

MOLINS COMERÇ es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent de la Targeta Fem Molins o que incompleixi aquestes condicions generals d’ús i funcionament.


8. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE


Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

MOLINS COMERÇ pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan MOLINS COMERÇ exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de MOLINS COMERÇ.


9. GARANTIES I DEVOLUCIONS


Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al què es pot accedir clicant aquí. Per la particularitat del servei, no aplica la política de devolucions.


10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa.

Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals de el domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest és immoble.